Bussiness conditions

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SLUŽBÁM BUILDCOIN


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto VOP upravují smluvní vztah mezi Společností a Klientem založený na základě Rámcové smlouvy a podmínky poskytování Služeb BUILDCOIN. Společnost je podnikatelem ve smyslu Občanského zákoníku. Tyto VOP upravují podmínky poskytování Služeb BUILDCOIN v případě, že Klient je spotřebitelem ve smyslu Občanského zákoníku. V případě, že Klient není spotřebitelem, neuplatní se žádné z těchto podmínek VOP, a aplikují se podmínky dle VOP pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele.

2. Před ustanoveními VOP mají přednost odchylná ujednání v Rámcové smlouvě. Záležitosti neupravené Rámcovou smlouvou a/nebo VOP se řídí podle toho ustanovení Rámcové smlouvy nebo VOP, která je danému případu obsahem a účelem nejbližší. Není-li takové ustanovení, řeší se případ podle příslušných právních předpisů a zásad práva soukromého.


2. DEFINICE POJMŮ

1. V těchto VOP mají následující pojmy s velkým počátečním písmenem následující význam, pokud kontext nevyžaduje jinak:

2. „Aplikace“ znamená webovou aplikaci, prostřednictvím které mimo jiné (I) dochází k Převodu Tokenu (měny) (II) Společnost nabízí Klientům umožnit Likvidaci Tokenu (měny) (prodej), (III) Společnost může zajišťovat veškerou elektronickou komunikaci (komunikaci na dálku) s Klienty. Aplikace je kompatibilní s operačními systémy a je umístěna na webové adrese https://www.zvysujeme.cz.

„Autentizační prvky“ znamená soubor bezpečnostních prvků přidělených Klientovi Společností, zvolených Klientem nebo sjednaných mezi Společností a Klientem pro přístup do Aplikace a zadávání pokynů a operací v rámci Aplikace a Účtu, zejména heslo pro přístup do Aplikace, autorizační kód přes aplikaci Authentificator od Google, mobilní zařízení propojené s Účtem a potvrzovací push notifikace;

„Doba zhodnocení“ znamená odbobí během, během kterého nelze měnu vykupovat. Dochází v této době ke zhodnocení, kdy je toto zhodnocení online zpřístupněno Klientům;

„Dokumenty“ znamenají společně Rámcovou smlouvu, VOP, Sazebník poplatků, Zásady zpracování a ochrany osobních údajů a EULA;

„EULA“ znamená Licenci pro koncového uživatele softwaru (EULA) mobilní aplikace BUILDCOIN;

„Kč“ znamená Koruna česká, tj. oficiální měnová jednotka České republiky;

„Klient“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která je zaregistrována jako uživatel Aplikace se svým Účtem a současně má platně uzavřenou Rámcovou smlouvu;

„Likvidace Tokenu (měny)“ znamená opětovné vyřazení Tokenu (měny) do oběhu, tj. zánik Tokenu (měny) a nemožnost jeho dalšího použití;

„Limit“ znamená jakoukoliv částku uvedenou v Sazebníku nebo částku, o které bude Klient Společností informován, přičemž se nejedná o Základní limit;

„Náklady“ znamená vynaložené finanční prostředky hrazené Společností třetím stranám v souvislosti s poskytnutím Služeb BUILDCOIN podle Rámcové smlouvy, například poplatky bank za bezhotovostní převody peněžních prostředků do/ze zahraničí a měnové konverze;

„Náprava“ znamená přijetí opatření, které povede k odstranění nebo zmírnění následků Případů porušení;

„Nařízení GDPR“ znamená nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„Odměna za aktivitu“ znamená odměnu za Dporučení, kterou Společnost může poskytnout Klientovi za splnění dílčích cílů v Aplikaci;

„Převod Tokenu“ znamená (I) emise a vypořádání Tokenu (měny) mezi Klientem a Společností, a/nebo (II) směnu Tokenu (měny) mezi Klienty, a/nebo (III) směnu Tokenu (měny) za zboží či službu jiného Klienta, a/nebo (IV) poskytování služby a prodej zboží jiným Klientům výměnou za Token (měnu);

„Případ porušení“ znamená porušení zákonné povinnosti a/nebo povinnosti vzniklé na základě Rámcové smlouvy ze strany Klienta a/nebo případy, které Rámcová smlouva a/nebo VOP označují jako Případ porušení;

„Rámcová smlouva“ znamená rámcovou smlouvu o poskytování služeb

spojených s tokenem BUILDCOIN, na základě, které jsou poskytovány Služby BUILDCOIN;

„Sazebník poplatků“ znamená sazebník Společnosti obsahující seznam a výši poplatků, které Společnost účtuje Klientovi v souvislosti s poskytováním Služeb BUILDCOIN, a další parametry týkající se Služeb BUILDCOIN;

„Služba BUILDCOIN“ znamená veškeré služby poskytované Společností Klientům na základě Rámcové smlouvy;

„Smluvní strany“ znamená společně Společnost a Klient; „Smluvní strana“ znamená jednotlivě Společnost a Klient;

„Společnost“ znamená společnost Adiuvet s.r.o., se Dětřichov 300, 464 01, Dětřichov, Česká republika, IČO 09746439, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 49682;

„Token“ znamená virtuální měnu „BUILDCOIN“, se kterým je možné disponovat v souladu s Rámcovou smlouvou a VOP Viz také „Měna“;

„Měna“ znamená virtuální měnu „BUILDCOIN“, se kterým je možné disponovat v souladu s Rámcovou smlouvou a VOP. Viz také „Token“;

„Účet“ znamená jedinečný účet Klienta vedený Společností v Aplikaci, skrze který je Klient oprávněn realizovat Převod Tokenu;

„Ověření“ znamená proces poskytnutí Společnosti veškerých požadovaných dokumentů Klientem pro identifikaci a/nebo kontrolu Klienta, a na základě předložených dokumentů úspěšné provedení úplné identifikace a/nebo kontroly Klienta ze strany Společnosti;

„VOP“ znamená aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek ke Službám BUILDCOIN vydávaných Společností;

„Zásady zpracování a ochrany osobních údajů“ znamená zásady zpracování a ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na: https://BuildCoin.com.

3. UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY

1. Společnost a Klient vstupují do smluvního vztahu uzavřením Rámcové smlouvy. Rámcová smlouva se uzavírá výhradně osobně nebo prostřednictvím zaslání Českou poštou nebo kurýrní službou, jako prostředkem komunikace na dálku. Rámcová smlouva nabývá platnosti okamžikem, kdy Klient Rámcovou smlouvu ve znění, které bylo Klientovi nabídnuto k uzavření, prostřednictvím podepíše. Text Rámcové smlouvy určuje Společnost, přičemž Klient nemá žádnou možnost jej měnit nebo doplňovat, může jej buď zcela přijmout, nebo odmítnout. Rámcová smlouva nabývá účinnosti okamžikem zpřístupnění Účtu v Aplikaci Klientovi. Účinností Rámcové smlouvy budou také Klientovi zpřístupněny další Služby BUILDCOIN, nicméně do provedení Ověření bude Klient oprávněn vložit peněžní prostředky na Účet, Služby BUILDCOIN budou v rozsahu omezeny a nebude možné peněžní prostředky z Účtu vkládat anim vybírat.

2. V případě, že dojde k provedení Ověření Klienta, bude Klient o této skutečnosti informován v Aplikaci a Klientovi budou zpřístupněny Služby BUILDCOIN, včetně oprávnění Klienta vložit na Účet peněžní prostředky. 

3. V rámci Ověření Společnost provádí a vyhodnocuje posouzení rizikovosti Klienta, které se dále provádí v průběhu trvání smluvního vztahu. V návaznosti na změnu rizikového profilu Klienta je Společnost oprávněna změnit Klientův individuální Limit. Aktuální výše Limitu Klienta je uvedena v Aplikaci.

4. Klient výslovně souhlasí s Ověřením, a dále s formou své autentizace a formou autorizace uvedenou ve VOP a Dokumentech. V případě, že Ověření nebude provedeno, ačkoliv bylo Klientem či Společností zahájeno, nebo Klient neposkytne požadovanou součinnost za účelem provedení Ověření, je Společnost oprávněna odstoupit od Rámcové smlouvy.

5. Klient mladší 18 let není oprávněn užívat Služby BUILDCOIN. 

6. Klient musí být po celou dobu trvání smluvního vztahu registrován v Aplikaci. Klient je oprávněn se registrovat v Aplikaci pouze jednou, mít pouze jediný Účet a pro účely registrace, obsluhy Účtu a autentizace využívat veškeré identifikační prostředky a údaje (jako např. telefonní číslo a e-mailová adresa) pouze jednou (Klient tedy nesmí využívat např. stejné telefonní číslo nebo e-mailovou adresu pro zřízení a obsluhu více Účtů, autentizaci či autorizaci více osob apod.). Pro užívání Aplikace Klientem se vyžaduje internetové připojení. Porušení některé povinnosti v tomto odstavci je Případem porušení.

7. Společnost nemá právo nahradit podpis osob oprávněných jednat za Společnost tištěnými nebo mechanickými prostředky (např. scanem, razítkem), a to včetně podpisu Rámcové smlouvy a všech jejích dodatků.

8. Veškeré úkony, které jsou provedeny v rámci komunikace na dálku, budou považovány za učiněné písemně, pokud nelze způsob komunikace zpochybnit.

9. Klient vstupuje do Aplikace a autorizuje své pokyny a operace, zejména výběr peněžních prostředků na Účet a Převod Tokenu (měny), v rámci Aplikace prostřednictvím Autentizačních prvků.

10. Klient není oprávněn návrh Rámcové smlouvy jakkoli upravovat či doplňovat. Doručí-li Klient Společnosti podepsaný návrh Rámcové smlouvy obsahující dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, považuje se to za odmítnutí návrhu Společnosti a Rámcová smlouva uzavřena nebude.

11. Společnost neodpovídá Klientovi nebo jiným osobám za újmu vzniklou v důsledku toho, že písemnost či dokument poskytnutý Klientem, které v dobré víře a při dodržení takové úrovně obezřetnosti, která je při podnikání Společnosti standardní, považovala za pravou nebo vystavenou Klientem či osobou oprávněnou za Klienta jednat, nebyly písemností a/nebo dokumentem pravé nebo vystavené Klientem či osobou oprávněnou za Klienta jednat.

12. Rámcová smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.

13. Společnost je oprávněna omezit dostupnost Aplikace a možnost registrace a uzavření Rámcové smlouvy dle volného uvážení Společnosti.


4. TOKEN (MĚNA) A ÚČET

1. Smyslem a účelem Tokenu (měny) je primárně snížit náklady na získávání financí pro financování projektů staveb a rekonstrukcí a přispět ke zvýšení dostupnosti bydlení. Účelem Tokenu (měny) je také realizovat Převod Tokenu (měny). Token (měny) slouží k investičním účelům.

2. Klient bere na vědomí, že současná právní úprava Tokenu (měny) a dispozic s ním je pouze dílčí a neúplná, přičemž tento stav, stejně jako výklad dosud platných právních norem, se může v budoucnu změnit. Klient se zavazuje tyto změny, jakož i s nimi spojené úpravy těchto VOP, plně respektovat.

3. Klient si je plně vědom veškerých rizik spojených s Tokenem (měny), Převodem Tokenu (měny)  a charakterem a způsobem uchovávání Tokenu (měny). Klient zejména bere na vědomí, že hodnota Tokenu (měny) se odvíjí od realizovaného projektu a jeho ziskovosti, její likvidity a právní povahy, se všemi riziky z toho vyplývajícími. Předpokládané či možné nárůsty hodnoty Tokenu  (měny) nejsou zaručené. Minulé hodnoty Tokenu (měny) nejsou zárukou budoucího růstu hodnoty; s Tokenem (měny) je tedy spojeno též riziko kolísání jeho hodnoty.

4. Po vložení peněžních prostředků na Účet může Klient Společnost požádat o vydání Tokenu (měny). Peněžní prostředky na Účtu jsou vedeny v měně Kč. Veškeré platby probíhají bezhotovostně. Peněžní prostředky na Účtu nebudou úročeny.

5. Klient je oprávněn vložit na Účet peněžní prostředky v měně Kč. V případě vložení peněžních prostředků na Účet v jiné měně než Kč bude příslušná částka konvertována do měny Kč dle kurzu České národní banky platného k Času konverze zvýšeného o částku uvedenou v Sazebníku poplatků. Bezprostředně po Času konverze se vklad konvertovaných peněžních prostředků na Účet zobrazí v Aplikaci. V případě, že Klient poukáže na Účet peněžní prostředky v jiné měně než Kč, souhlasí, že peněžní prostředky budou konvertovány dle příslušného kurzu a mohou mu být účtovány poplatky dle Sazebníku poplatků a/nebo poplatky příslušné banky; ostatní ustanovení tohoto odstavce nejsou dotčena.

6. Klient je oprávněn peněžní prostředky na Účtu vybrat s tím, že v takovém případě budou peněžní prostředky připsány na bankovní účet Klienta. Výběr peněžních prostředků je umožněn pouze po provedení Ověření. V případě výběru peněžních prostředků uložených na Účtu na bankovní účet Klienta vedený v měně Kč bude pracovníkem Společnosti proveden převod peněžních prostředků sníženém o částku uvedenou v Sazebníku.

7. Společnost je oprávněna Účet dočasně zablokovat v následujících případech:

1. podezření na neoprávněný přístup do Účtu;

2. podezření na provádění změn v Účtu osobou odlišnou od Klienta;

3. pochybnosti o správnosti osobních údajů Klienta;

4. provádění Převodu Tokenu (měny), vložení nebo výběr peněžních prostředků z Účtu v nezvyklém množství nebo objemu;

5. podezření na riziko vzniku škody;

6. závažné nebo opakované porušení povinností Klienta.

8. dočasném zablokování Účtu Společnost Klienta informuje.


5. PŘEVOD TOKENU

1. Klient je oprávněn, nikoliv však povinen, po uzavření a nabytí účinnosti Rámcové smlouvy vložit peněžní prostředky na Účet, peněžní prostředky z Účtu převést na svůj ověřený bankovní účet a/nebo realizovat Koupi Tokenu (měny). Klient je oprávněn realizovat Převod Tokenu (měny) pouze prostřednictvím Aplikace a pouze se Společností nebo jiným Klientem (třetí osobou, která má zřízen vlastní Účet v Aplikaci a uzavřela Rámcovou smlouvu). Společnost je oprávněna požadovat za Převod Tokenu (měny) poplatek dle Sazebníku poplatků. Převod Tokenu (měny) prostřednictvím Aplikace je provozován Společností. Minimální částku jednotlivé výše vkladu peněžních prostředků na Účet je stanoveno u každého způsobu platby.

2. Aplikace zobrazuje aktuální prodejní cenu Tokenu (měny).

3. Zveřejněním ceny Tokenu (měny) činí Společnost nabídku Klientovi na vydání (emisi) Tokenu (měny). V případě, že Klient přijme nabídku Společnosti na vydání Tokenu za zveřejněnou cenu Tokenu (měny), Společnost vydá Klientovi požadovaný počet Tokenů a odečte odpovídající peněžní prostředky z Účtu Klienta.

4. Zveřejněním ceny Tokenu (měny) činí Společnost Klientovi současně nabídku na vypořádání závazku z vydaného Tokenu (měny), a to k datumu uvedeném u zveřejněné centy Tokenu (měny). V případě, že Klient přijme nabídku Společnosti na vypořádání závazku z vydaného Tokenu (měny) za zveřejněnou cenu Tokenu (měny), Společnost vypořádá pohledávku Klienta vyplývající z vlastnictví Tokenu (měny) s výjimkou případů uvedených v Dokumentech, zejména v čl. 5, odst.10 VOP. Vypořádáním pohledávky Klienta vyplývající z vydaného Tokenu (měny) Token (měna) zaniká.

5. Převod Tokenu (měny), kterého se neúčastní Společnost, je realizován výhradně mezi Klienty, tj. mezi třetími osobami disponujícími s Účtem, a to pouze prostřednictvím Aplikace. Klient není oprávněn realizovat Převod Tokenu (měny) s jinými osobami, než jsou jiní Klienti, a dále není Klient oprávněn k realizaci Převodu Tokenu (měny) používat jiné prostředky než Aplikaci. Porušení některé povinnosti v tomto odstavci je Případem porušení.

6. Aktuální počet Tokenů (měny) a stav peněženky je uveden na Účtu Klienta.

7. Společnost je oprávněna odmítnout vložení peněžních prostředků na Účet a/nebo provést Převod Tokenu (měny) v následujících případech: (I) z důvodů stanovených právními předpisy, (II) jestliže prohlášení Klienta učiněná v souvislosti s Rámcovou smlouvou nejsou ve všech ohledech úplná, přesná nebo pravdivá, (III) má-li Společnost důvodné pochybnosti o tom, že Převod Tokenu (měny) byl proveden Klientem nebo osobou oprávněnou jednat za Klienta, (IV) jestliže provedením by mohlo dojít k porušení právních předpisů, (V) je-li Klient v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého dluhu vůči Společnosti, (VI) bylo rozhodnuto o úpadku Klienta, (VII) z provozně-technického důvodu, (VIII) z možného střetu zájmů Společnosti a Klienta, (XI) Token (měnu) není možno vydat za Klientem poptanou cenu či vypořádat za Společností nabízenou cenu, (XII) není zveřejněna cena Tokenu (měny), (XIII) je možné zpochybnit cena Tokenu (měny). Společnost je oprávněna odmítnout provedení Převodu Tokenu (měny) dle tohoto ustanovení zpětně, a to nejpozději do konce následujícího pracovního dne.

8. Společnost je oprávněna bez předchozího upozornění zavést objemová omezení Služeb BUILDCOIN, zejména omezení počtu provedených Převodů Tokenu (měny) na jednoho Klienta nebo množství vydávaných Tokenů (měny). Společnost bude informovat o uvedeném omezení prostřednictvím Aplikace tak, že nedojde k Převodu Tokenu (měny).

9. K realizaci Převodu Tokenu (měny) dochází v pracovní době a v souladu s provozními podmínkami Aplikace a Společnosti, resp. osob provádějících, zajišťujících nebo dozorujících Převody Tokenu (měny)  a podle povahy věci dalších zúčastněných osob. Společnost v případech, kdy Převod Tokenu (měny)  není možné provést v souladu s Dokumenty, tj. zejména z důvodu prodlení třetích osob a nefunkčnosti a/nebo výpadku Aplikace, negarantuje, že příslušný Převod Tokenu (měny) bude realizován a neodpovídá za případnou újmu vzniklou (I) jakoukoliv prodlevou mezi požadavkem Klienta a realizací Převodu Tokenu (měny) nebo (II) nerealizací Převodu Tokenu (měny).


6. PROHLÁŠENÍ KLIENTA

1. Klient prohlašuje a potvrzuje, že následující prohlášení jsou pravdivá a úplná:

1. Klient výslovně prohlašuje, že je osobou starší 18 let, prohlašuje, že je plně svéprávný a jeho svéprávnost není nijak omezena; Klient je způsobilý uzavřít Rámcovou smlouvu, je způsobilý nabývat práva a plnit povinnosti plynoucí z Rámcové smlouvy a uzavření Rámcové smlouvy a plnění povinností z Rámcové smlouvy plynoucích není v rozporu s jeho majetkovými a sociálními poměry;

2. uzavřením Rámcové smlouvy a plněním povinností z ní vyplývající neporušuje Klient jakékoliv své smluvní či zákonné povinnosti ani neporušuje práva třetích osob;

3. Klient získal souhlas druhého manžela, použil-li prostředky ze společného jmění manželů;

4. Klient nemá před uzavřením Rámcové smlouvy registrován žádný jiný Účet, a po uzavření Rámcové smlouvy má zaregistrován jediný Účet;

5. Klient předložil Společnosti pravdivě a úplně vyplněné veškeré dokumenty a prohlášení, která je povinen předložit, a veškeré informace poskytnuté Klientem Společnosti jsou pravdivé, úplné a přesné;

6. Klient není sankcionován dle příslušných právních předpisů týkajících se opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;

7. Klient byl seznámen se základními údaji o Společnosti;

8. Klient se před uzavřením Rámcové smlouvy seznámil s právy a povinnostmi stanovenými Rámcovou smlouvou a VOP, a dále se seznámil s podmínkami Služby BUILDCOIN, údaji vyžadovanými ustanovením § 1820 Občanského zákoníku, zejména o funkčnosti digitálního obsahu a technických opatřeních, a součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem;

9. Klient si v souvislosti s uzavřením Rámcové smlouvy, zejména pro účely posouzení podmínek Rámcové smlouvy a souvisejících dokumentů, obstaral nebo měl možnost obstarat rady a vysvětlení nezávislého právního zástupce a jiného profesionálního poradce, které považoval za potřebné, a nespoléhá se v tomto ohledu na informace poskytnuté Společností, jejími právními zástupci či jejími poradci;

10. Klient před uzavřením Rámcové smlouvy zvážil své schopnosti posoudit veškerá rizika spojená s Tokenem (měnou) a Převodem Tokenu (měny), jakož i své majetkové a finanční možnosti, a tato rizika dobrovolně a v plném rozsahu přijímá;

11. v případě, že je Klient při uzavření Rámcové smlouvy zastoupen jedním zástupcem nebo více zástupci, je tento zástupce oprávněn, resp. tito zástupci oprávněni, zastupovat Klienta způsobem, jakým bylo učiněno vůči Společnosti.

2. Stane-li se jakékoliv prohlášení v čl. 6, odst.1 VOP nepravdivým, neúplným nebo nesprávným, jedná se o Případ porušení.

3. Každé z prohlášení uvedených v čl. 6, odst.1 VOP se považuje za zopakované ke každému dni trvání Rámcové smlouvy.


7. POVINNOSTI KLIENTA

1. Klient je povinen oznámit Společnosti bez zbytečného prodlení jakoukoliv změnu ve svých osobních údajích, které sdělil Společnosti, a dále jakékoliv skutečnosti a změny, o kterých lze důvodně předpokládat, že by mohly mít vliv na Služby BUILDCOIN.

2. Klient se zavazuje, že nebude:

1. užívat Aplikaci způsobem schopným poškodit Společnost, ostatní Klienty a/nebo třetí osoby;

2. zneužívat Aplikaci pro vlastní neoprávněné obohacení nebo neoprávněné obohacení třetí osoby, včetně účelového zneužití Aplikace pro získání výhod, zejména Odměny za aktivitu (jak jednotlivě, tak i v organizované skupině);

3. vyžadovat po ostatních Klientech neoprávněné či bezdůvodné platby;

4. zasahovat, ohrožovat a/nebo narušovat provoz Aplikace, zejména počítačovými viry;

5. používat programy, vybavení nebo jiné mechanismy a postupy, které by mohly mít negativní vliv na fungování Aplikace;

6. získávat neoprávněné osobní údaje jiných Klientů nebo skutečnosti, které jsou předmětem obchodního tajemství Společnosti;

7. používat nezabezpečený e-mail či sdělovat přístupové heslo ke svému Účtu jakékoliv třetí osobě, a/nebo používat Aplikaci z nezabezpečeného přístupu.

3. Porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. 7, odst.2 VOP je Případem porušení.

4. Klient bude užívat Aplikaci k účelu, k němuž je určena dle Rámcové smlouvy, VOP a EULA. Klient bude dodržovat podmínky stanovené v Dokumentech.

5. Klient je povinen informovat Společnost bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že Aplikace vykazuje vady, nebo je Aplikace nefunkční, nebo Aplikace byla napadena počítačovým virem.

6. Pokud orgán státní moci učiní jednání či kroky mající vliv na Převod Tokenu (měny), potom je Společnost oprávněna učinit jednání a kroky dle vlastního uvážení v souladu s takovým jednáním a postupem orgánu státní moci tak, aby předcházela vzniku újmy, jež může vzniknout v důsledku postupu orgánu státní moci. Takové jednání Společnosti vůči Klientovi je pro Klienta závazné. Pokud orgán státní moci bude prověřovat Převod Tokenu, je Klient povinen poskytnout požadovanou součinnost a informace v souvislosti s prověřováním Převodu Tokenu.

7. Klient je povinen zaslat dokumenty a listiny požadované Dokumenty bez zbytečného prodlení po vzniku povinnosti k jejich předložení.


8. DMĚNA ZA AKTIVITU

1. Za splnění dílčích cílů stanovených Společností v rámci Aplikace může Společnost Klientovi poskytnout Odměnu za aktivitu (tzv. Doporučení).

2. Stanovení cílů, za jejichž splnění bude Klientovi poskytnuta Odměna za aktivitu, stejně jako výše Odměny za aktivitu, je plně na uvážení Společnosti. Společnost je oprávněna poskytování Odměny za aktivitu kdykoliv zrušit.

3. Společnost je oprávněna již poskytnutou Odměnu za aktivitu Klientovi bez náhrady odejmout v případě, že Klient Odměnu za aktivitu získal podvodným jednáním, uvedením Společnosti a/nebo jiného klienta v omyl, zneužitím Aplikace a/nebo poskytnuté Odměny za aktivitu, případně jiným obdobným jednáním.

4. Na poskytnutí Odměny za aktivitu (Doporučení) nemá Klient právní nárok.


9. ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Společnost nezaručuje Klientovi celkový počet vydaných Tokenů (měny) ostatním Klientům (tj. počet Tokenů (měny) v oběhu) ani celkový počet Klientů.

2. Společnost odpovídá Klientovi za škodu, která mu vznikne v důsledku porušení povinností Společnosti vyplývajících z obecných právních předpisů nebo smluvního ujednání s Klientem s výhradou situací popsaných v těchto VOP a Dokumentech. Nároky na náhradu újmy Klienta, který je spotřebitelem, které vyplývají z donucovacích (kogentních) zákonných ustanovení na ochranu spotřebitele, nejsou dotčeny.

3. Společnost není povinna nahradit Klientovi jakoukoliv újmu způsobenou v souvislosti s plněním Rámcové smlouvy, zejména újmu vzniklou z následujících důvodů:

1. Aplikace, Účet a/nebo Služby BUILDCOIN nebudou dostupné nepřetržitě 24 hodin denně a/nebo 7 dní v týdnu;

2. nefunkčnosti či nedostupnosti Aplikace a/nebo Účtu a/nebo Služby BUILDCOIN z jakéhokoliv důvodu;

3. nedostatečné internetové připojení ze strany Klienta;

4. stahování dat uložených v Aplikaci a/nebo počítačových virů a/nebo kybernetických útoků;

5. informací uvedených v Aplikaci nebo poskytnutých v souvislosti nebo na základě Služby BUILDCOIN;

6. zneužití a/nebo jiného narušení Aplikace a/nebo Účtu a/nebo kterékoliv ze Služeb BUILDCOIN ze strany jiného Klienta a/nebo třetí osoby;

7. prodlení s vypořádáním závazku Společností z důvodu prodlení třetí osoby, zejména banky, orgánů státní moci nebo obchodního partnera Společnosti podílející se na provozu Aplikace a/nebo poskytování Služeb BUILDCOIN;

8. vyšší moci, tj. příčiny které nemohla Společnost předcházet ani ji ovlivnit, zejména, nikoliv však výlučně, války, občanských nepokojů, živelné pohromy, přijetí regulace ze strany státu nebo nadnárodních či mezinárodních organizací, pandemie a/nebo opatření přijatých z důvodu pandemie apod.

4. Omezení uvedená výše se použijí bez ohledu na to, zda jde o předvídatelné okolnosti či nikoliv.

5. Klient používá Aplikaci na své vlastní nebezpečí. Klient bere na vědomí, že dostupnost Aplikace může být omezena.

6. Společnost neposkytuje Klientovi jakékoli právní, daňové, ani účetní poradenství, ani jiné poradenství ohledně jeho podnikání nebo podnikatelské strategie či jiných otázek. Jakékoli informace předané Klientovi Společností nebudou považovány za rady ve smyslu ustanovení § 2950 Občanského zákoníku a Společnost negarantuje žádnému Klientovi úplnost a správnost předaných informací.

7. Klient je povinen k náhradě újmy Společnosti způsobené porušením povinnosti Klienta vyplývající z právních předpisů nebo smluvního vztahu se Společností na základě Rámcové smlouvy a VOP.

8. Společnost není odpovědna za srážky pro účely zajištění daňových odvodů Klienta, ani za řádné plnění daňových povinností Klienta. Je tak výlučnou povinností Klienta zajistit řádné plnění svých daňových povinností.

9. Společnost vynaloží maximální úsilí k tomu, aby veškeré operace Klienta, zejména pokud jde o realizaci Převodu Tokenu (měny), vyřizovala bez zbytečného prodlení nebo ve lhůtách uvedených v Dokumentech, nicméně Společnost neodpovídá za to, že takové operace budou Společností vyřízeny později nebo nebudou vyřízeny ve sjednané lhůtě, pokud takovou lhůtu nestanoví kogentní ustanovení právního předpisu. V případě, že Společnost nebude schopna vyřídit operaci Klienta bez zbytečného prodlení, Společnost o tom informuje Klienta prostřednictvím Aplikace.


10. KOMUNIKACE A DORUČOVÁNÍ

1. Společnost a Klient budou používat při vzájemné komunikaci přednostně Aplikaci či elektronickou poštu (e-mail), není-li to Smluvními stranami výslovně vyloučeno.

2. Klient je povinen se seznámit s obsahem každé zprávy doručené mu Společností bez zbytečného odkladu.

3. Společnost a Klient spolu budou komunikovat v českém jazyce, nedohodnou-li se jinak.

4. Oznámení (či jakákoliv komunikace dle Rámcové smlouvy a/nebo s ní související, včetně jejích změn) jsou doručena okamžikem, kdy se dostanou do sféry dispozice adresáta, tj. v okamžik, kdy se mohla Smluvní strana seznámit s jejím obsahem. V případě oznámení Společnosti zasílaného prostřednictvím Aplikace se považuje za doručené v okamžik vložení oznámení do schránky Klienta v rámci Aplikace.


11. PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

1. Aplikace jakož i obsah Aplikace zahrnující zejména texty, šablony, fotografie, loga, obrázky, videa, programové vybavení Aplikace je chráněn právy duševního vlastnictví Společnosti, jiné osoby ze skupiny Společnosti či jiných třetích osob. Klient se zdrží jakéhokoliv zásahu do práv duševního vlastnictví k Aplikaci a jejímu obsahu.

2. Žádná ustanovení Rámcové smlouvy ani Dokumentů nemohou být vykládána jako souhlas se získáním či postoupením práv duševního vlastnictví k Aplikaci či jejímu obsahu.


12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Společnost při provozování Aplikace a poskytování Služeb BUILDCOIN zpracovává osobní údaje svých Klientů a zájemců o Služby BUILDCOIN. Postupuje při tom v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů, zejména Nařízením GDPR a související legislativou. Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v dokumentu Zásady zpracování a ochrany osobních údajů, který je k dispozici na webových stránkách www.zvysujeme.com.

2. Společnost je oprávněna uchovávat záznamy o veškeré aktivitě Klienta v Aplikaci v souladu s Dokumenty, včetně pořizování zvukového záznamu při telefonickém spojení s Klientem. Společnost bude oprávněna tyto záznamy užít v souladu s Dokumenty.


13. POSTOUPENÍ A ZAPOČTENÍ

1. Klient není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku z Rámcové smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

2. Klient souhlasí s tím, že Společnost je oprávněna kdykoli jednostranně započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Klientem proti jakýmkoli pohledávkám Klienta za Společností, splatným i nesplatným. O provedení zápočtu Společnost Klienta vyrozumí vhodným způsobem. 

3. Klient není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky za Společností proti jakýmkoli svým dluhům vůči Společnosti.


14. PŘÍPADY PORUŠENÍ A NÁSLEDKY PŘÍPADŮ PORUŠENÍ

1. Nastane-li Případ porušení, je Společnost oprávněna:

1. pozastavit nebo omezit poskytování Služeb BUILDCOIN až do doby odstranění Případu porušení a/nebo odstranění následků vzniklých z takového Případu porušení; a/nebo

2. požadovat náhradu újmy zahrnující zejména škodu, nemateriální újmu, dluh, náklady za právní zastoupení, hotové výdaje, daňové povinnosti, smluvní sankce, penále; a/nebo

3. dát Klientovi pokyn k Nápravě; a/nebo

4. odstoupit od Rámcové smlouvy; a/nebo

5. zrušit Účet Klienta.

2. Společnost si vyhrazuje právo opětovně neuzavřít Rámcovou smlouvu s Klientem, kterému dříve zrušila Účet a/nebo vůči kterému dříve odstoupila od Rámcové smlouvy, a to jak ze strany Klienta, tak ze strany Společnosti.

3. Klient je povinen informovat Společnost neprodleně poté, co se dozví o Případu porušení.


15. POPLATKY

1. Za poskytnutí Služeb BUILDCOIN je Klient povinen hradit Společnosti Poplatky, jejichž povahu a výši upravuje Sazebník poplatků.

2. Poplatky se hradí podle aktuálního Sazebníku a jsou splatné v den, kdy byla poskytnuta Služba BUILDCOIN, která je dle Sazebníku zpoplatněna.

3. Náhrada Nákladů, které je Klient podle Rámcové smlouvy povinen nahradit Společnosti, je splatná dnem, kdy Společnost Náklady vynaloží.

4. V případě ukončení Rámcové smlouvy není Společnost povinna vracet jakoukoliv poměrnou část Poplatku dle Sazebníku poplatků.

5. Veškeré poplatky budou odečteny Klientovi při vypořádání s ukončením smlouvy, a to z kteréhokoliv důvodu uvedeného v čl. 16, odst.1 VOP.


16. ZÁNIK RÁMCOVÉ SMLOUVY

1. Rámcová smlouva zaniká (I) dohodou Smluvních stran, (II) výpovědí, (III) odstoupením nebo (IV) skončení platnosti.

2. Klient je oprávněn kdykoliv vypovědět Rámcovou smlouvu. Výpovědní doba činí jeden (1) měsíc ode dne doručení výpovědi Společnosti. V takovém případě je Společnost povinna vypořádat Tokeny (měnu) ve vlastnictví Klienta za cenu uvedenou v Rámcové smlouvě sníženou o 15% z vyplácené částky (kompenzace nákladů a ušlých zisků), ke dni ukončení Rámcové smlouvy.

3. Společnost je oprávněna kdykoliv vypovědět Rámcovou smlouvu. Výpovědní doba činí dva (2) měsíce ode dne doručení výpovědi Klientovi. V takovém případě je Klient oprávněn vypořádat Tokeny v jeho vlastnictví vůči Společnosti za cenu uvedenou v Aktualizacích dokumentů ke dni ukončení Rámcové smlouvy.

4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Rámcové smlouvy v případech stanovených Rámcovou smlouvou, VOP a/nebo příslušným právním předpisem, zejména Občanským zákoníkem. Odstoupení je účinné doručením druhé Smluvní straně.

5. Klient není oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy v době trvání Projektu do 14 dnů dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, jelikož Služba BUILDCOIN, respektive cena Tokenu (měnu), je závislá na ziskovosti Projektu nezávisle na vůli Společnosti, a díky snížení vloženého kapitálu ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od Rámcové smlouvy, by mohl být ohrožen výnos ostatních investorů.

6. Smrtí Klienta Rámcová smlouva nezaniká a veškerá práva a povinnosti přecházejí na dědice dle příslušného dědického řízení.

7. Po ukončení smluvního vztahu mezi Klientem a Společností vzniklého dle Rámcové smlouvy jsou Smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky existující ke dni ukončení Rámcové smlouvy, především uhradit veškeré dlužné částky. 


17. ZMĚNA VOP

1. Společnost je oprávněna jednostranně kdykoliv změnit Dokumenty, zejména VOP a Sazebník, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Každou takovou změnu oznámí Společnost Klientovi nejpozději 10 dnů přede dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosti, a to e-mailem nebo prostřednictvím Aplikace. Klient je oprávněn takovou změnu odmítnout a vypovědět Rámcovou smlouvu, a to písemným oznámením, za které se pro tento případ nepovažuje elektronická komunikace prostřednictvím Aplikace. V případě výpovědi dle předchozí věty Rámcová smlouva pozbude účinnosti ke dni předcházejícímu dni, ve kterém má nabýt účinnosti oznámená změna Dokumentů.

2. Pokud Klient Rámcovou smlouvu nevypoví do dne účinnosti změny Dokumentů, zejména VOP a/nebo Sazebníku, platí, že Klient se změnou souhlasí. Na tento důsledek Společnost Klienta výslovně upozorní.

3. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že změny Dokumentů, zejména VOP a/nebo Sazebníku, provedené ve prospěch Klienta, nebo změny čistě informačního charakteru, které nejsou určeny dohodou Smluvních stran, nebo které jsou vyvolány doplněním nové služby Společnosti či vlastnosti stávajícího produktu, kterou Klient nevyužívá a která nezhoršuje postavení Klienta, je Společnost oprávněna provést okamžitě bez ohledu na postup dle článku 17.1 VOP. Společnost je oprávněna v takovém případě informovat o změně nejpozději den před účinností změny.


18. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. Mimosoudní vyřizování stížností Klientů zajišťuje Společnost prostřednictvím e-mailové adresy adiuvetsro@gmail.com. Informaci ohledně vyřízení, resp. posouzení stížnosti Klienta zašle Společnost na e-mailovou adresu, z níž byla stížnost Společnosti odeslána.

2. Případné spory mezi Klientem a Společností vzniklé z Rámcové smlouvy, které se nepodařilo urovnat přímo, je možno řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

3. Zákonem pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v České republice je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, Praha 2, Česká republika. Bližší informace o České obchodní inspekci a mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou dostupné na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Klienta, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo se Společností vyřešit přímo. Návrh na zahájení řešení spotřebitelského sporu je Klient oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Klient uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Společnosti poprvé.

5. Návrh lze podat písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává. Za podmínky, že je návrh do 10 dnů potvrzen, popřípadě doplněn jedním ze způsobů uvedených v předchozí větě, je možno jej podat pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.

6. Klient má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR, která je zřízena Evropskou komisí a dostupná na webové stránce www.ec.europa.eu/consumers/odr.


19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud by se jakékoliv ustanovení Rámcové smlouvy a/nebo VOP stalo podle platné právní úpravy v jakémkoli ohledu neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost, vymahatelnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení. Společnost a Klient se pro tyto případy zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení platným, účinným a vymahatelným ustanovením, které co nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení.

2. Veškeré informace určené Klientovi týkající se Služby BUILDCOIN, včetně aktuálních verzí Dokumentů, jsou zpřístupněny prostřednictvím Aplikace nebo jiným vhodným způsobem.

3. VOP jsou vyhotoveny v českém znění. V případě rozporů se vychází z nepřeložené české verze.

4. Rámcová smlouva a Dokumenty se řídí právem České republiky.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 31. prosince 2023.