Bussiness contract

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
SPOJENÝCH S TOKENEM (MĚNOU) BUILDCOIN

uzavřená mezi

Adiuvet s.r.o.
se sídlem Dětřichov 300, 464 01, Dětřichov
IČO: 097 46 439
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C  49682/KSUL, zastoupenou Roman Peškem, majitelem
(„Společnost“)

a

[JMÉNO KLIENTA]

Rodné číslo: [RODNÉ ČÍSLO]

Číslo účtu: [ČÍSLO ÚČTU]
Telefon: [TELEFONNÍ ČÍSLO]
Email: [E-MAILOVÁ ADRESA]
(„Klient“)

 

(Společnost a Klient společně jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Společnost je obchodní společností, jejímž předmětem činnosti je mimo jiné provozování aplikace zvysujeme.cz, prostřednictvím které mohou jednotlivci a společnosti nakupovat lokální virtuální tokeny (měnu) zvané „BuildCoiny“.

  2. Pojmy s velkými počátečními písmeny uvedené v této Rámcové smlouvě mají stejný význam jako pojmy s velkými počátečními písmeny uvedenými ve Všeobecných obchodních podmínkách ke službám spojenými s Tokeny (měnou) BUILDCOIN poskytovaných společností Adiuvet s.r.o. („VOP“), nevyplývá-li z této Rámcové smlouvy něco jiného.

  3. Smluvní závazek vzniklý na základě této Rámcové smlouvy se řídí VOP a Dokumenty, které jsou nedílnou součástí této Rámcové smlouvy.

  4. Ustanovení této Rámcové smlouvy mají přednost před ustanoveními VOP, a dalšími Dokumenty. Ustanovení VOP mají přednost před ustanoveními dalších Dokumentů (vyjma Rámcové smlouvy).

 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

  1. Na základě Rámcové smlouvy se Společnost zavazuje poskytovat Klientovi následující služby („Služby BUILDCOIN“):

   1. Společnost zřídí pro Klienta Účet prostřednictvím Aplikace;

   2. Společnost umožní Klientovi na Účet převést peněžní prostředky v Kč (peněžní prostředky v Kč, jelikož peněžní prostředky na Účtu jsou vedeny v Kč);

   3. Společnost umožní Klientovi z Účtu peněžní prostředky vybrat v Kč;

   4. Společnost umožní Klientovi nakoupit Tokeny (měnu) od Společnosti a prodat Tokeny (měnu) Společnosti dle aktuálního směnného kurzu uvedeného v Pravidlech pro výkup;

   5. Společnost umožní Klientovi s Tokeny (měnou) disponovat dle podmínek Rámcové smlouvy a VOP;

   6. Společnost zajistí dispozici s Tokeny (měnou) prostřednictvím Aplikace;

   7. Společnost umožní Klientovi provést Likvidaci (prodej, výkup dle aktuálního směnného kurzu uvedeného v Pravidlech pro výkup) Tokenu (měny), přičemž jeho likvidací dojde k zařazení do volného oběhu (bude znovu nabídnut k prodeji) za podmínek Rámcové smlouvy a VOP;

   8. Společnost umožní Klientovi směnit službu a zboží jiných Klientů za Token (měnu) mimo Aplikaci bez odpovědnosti Společnosti;

   9. Společnost umožní Klientovi nabízet služby a zboží jiným Klientům výměnou za Tokeny (měnu) mimo Aplikaci bez odpovědnosti Společnosti.

  2. Společnost se zavazuje poskytovat Klientovi Služby BUILDCOIN za podmínek uvedených v této Rámcové smlouvě a Dokumentech, zejména VOP. Na základě Služeb BUILDCOIN bude Klient zejména oprávněn realizovat Převody Tokenů (měny), a to vždy prostřednictvím Aplikace.

  3. Za poskytování Služeb BUILDCOIN náleží Společnosti úhrada poplatků dle Sazebníku.

  4. Hlavním účelem Služeb BUILDCOIN je umožnit Klientům Převod Tokenu a nepřímo tak chránit životní prostředí.

  5. Společnost umožní Klientovi vyměnit Tokeny (měny) v Likvidaci za peníze (Kč) dle aktuální hodnoty Tokenu (měny), tj. zajistit zařazení Tokenu (měny) zpět do oběhu.

  6. Likvidace (výkup) se provede dle podmínek uvedených v Pravidlech pro výkup, která jsou pravidelně aktualizovaná (minimálně jednou týdně) z důvodu poskytnutí aktuální hodnoty Tokenu (měny).

 3. PROHLÁŠENÍ

  1. Klient podpisem této Rámcové smlouvy výslovně prohlašuje, že:

   1. mu byly před podpisem Rámcové smlouvy poskytnuty veškeré Dokumenty (musí být volně dostupné online dle VOP);

   2. se seznámil s Dokumenty;

   3. veškeré informace a doklady Klienta předložené Společnosti v souvislosti s uzavřením Rámcové smlouvy jsou úplné, správné a nikterak zavádějící; a

   4. je si vědom skutečnosti, že Společnost neodpovídá Klientovi za újmu v případech popsaných v Dokumentech, zejména ve VOP.

  2. Klient prohlašuje a potvrzuje, že jsou mu známa následující ustanovení VOP, která tímto výslovně přijímá, rozumí jim a nepovažuje je za překvapivá:

   1. odstavec 3.1 VOP, který uvádí kontraktační proces Rámcové smlouvy;

   2. odstavce 5.10 a 5.11 VOP, který uvádí právo Společnosti odmítnout provést Převod Tokenu (měny);

   3. článek 9 VOP, který uvádí omezení odpovědnosti Společnosti za újmu vzniklou Klientovi;

   4. odstavec 13.1 VOP, který omezuje právo Klienta postoupit pohledávku z Rámcové smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Společnosti;

   5. odstavec 13.2 VOP, který uvádí oprávnění Společnosti jednostranně započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Klientem, a omezení Klienta své pohledávky za Společností započíst;

   6. odstavce 16.2, 16.4 a 16.5 VOP, která stanovují právo Klienta ukončit Rámcovou smlouvu; a

   7. článek 17 VOP, který stanovuje podmínky, za kterých je možné měnit VOP.

 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Tato Rámcová smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.

  2. Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti okamžikem a , kdy Klient Rámcovou smlouvu ve znění, které bylo Klientovi nabídnuto k uzavření, prostřednictvím Aplikace skutečně podepíše a doručí zpět Společnosti. A zároveň okamžikem zpřístupnění Účtu v Aplikaci Klientovi. Zpřístupnění Účtu v Aplikaci Klientovi dojde po ověření Klienta vložením všech požadovaných dokumentů (KYC)

  3. Bude-li jakékoli ustanovení této Rámcové smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení této Rámcové smlouvy budou nadále trvat, pokud lze předpokládat, že by Smluvní strany tuto Rámcovou smlouvu uzavřely i bez takového ustanovení, pokud by zdánlivost, neplatnost nebo nevymahatelnost rozpoznaly včas (oddělitelné ujednání). Smluvní strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky k této Rámcové smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným ustanovením.

  4. Vedlejší ústní dohody k této Rámcové smlouvě nebyly a nebudou učiněny. Změny této Rámcové smlouvy musí být učiněny písemnou formou, nevyplývá-li z Dokumentů jinak. Totéž platí i pro změnu tohoto ustanovení o písemné formě.

  5. Tato Rámcová smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení prostřednictvím Aplikace a jedna kopie se bude archivovat Společností pro případ ztráty nebo zničení smlouvy neovlivnitelnými jevy. Každá ze stran má možnost vytvořit z tohoto archivovaného vyhotovení kopii na žádost.

  6. Tato Rámcová Smlouva a smluvní vztah z ní vzniklý se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vzniklé z Rámcové smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny výlučně příslušnými soudy v České republice.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto Rámcovou smlouvu před jejím podpisem přečetly a že ji uzavírají po vzájemném projednání dle jejich svobodné a pravé vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.

V Liberci dne ___________                V ___________ dne ___________

Adiuvet s.r.o.                [JMÉNO KLIENTA]

Roman Pešek